Reklamacje

W skrócie: Abyśmy mogli jak najszybciej rozpatrzyć Państwa reklamację, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi, bądź przesłanie do nas krótkiego opisu powstania wady e-mailem na adres: biuro@hialupharm.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego

Podczas składania reklamacji możesz skorzystać z naszego formularza: pobierz tutaj

 1. Reklamacje związane z nieprawidłowościami związanymi ze świadczeniem przez Sklep usług drogą elektroniczną np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy, niedostarczenie zamówionego Produktu (braki w zamówieniu), nieprawidłowe Produkty znajdujące się w koszyku zamówienia, nieprawidłowości dotyczące paczki (paczka uszkodzona, paczka otwarta, ślady płynu itp.) można składać w szczególności:
  1. telefonicznie pod numerem +48 503159537 lub
  2. drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail biuro@hialupharm.pl
 2. W przypadku nieprawidłowości dotyczących paczki (uszkodzenie paczki, ślady płynu itp.) prosimy nie otwierać paczki, otwarcie paczki uniemożliwi wszelkie roszczenia wobec dostawcy Produktu oraz wobec Sklepu. Nieprawidłowości dotyczące paczki, prosimy niezwłocznie zgłosić w Sklepie w sposób wskazany w ust. 1 pkt a) lub b).
 3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie, w treści zgłoszenia reklamacyjnego, imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji i ewentualne pytania.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje czy odpowiada na pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji pytania, dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
 6. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje konsumentowi drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

IX. Reklamacje dotyczące Produktu

 1. Na Sklepie ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 2. Produkty oferowane w Sklepie to produkty fabrycznie nowe.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym lub od producenta, dystrybutora lub importera z tytułu gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 5. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sklep druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.
 6. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 7. Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu:
  1. listownie- na adres: TNS Krzysztof Wilk, ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, lub
  2. na adres e-mail: biuro@hialupharm.pl
   Prosimy o załączenie, w miarę możliwości, do reklamacji dowodu zakupu Produktu. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta, w tym numer telefonu, adres e-mail. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany, na koszt Sklepu, dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: "TNS Krzysztof Wilk", ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy,
 9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać:
  1. wymiany Produktu na wolny od wad albo
  2. usunięcia wady.
 10. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. Z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie.
 12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 14. Jeżeli Klientem jest konsument (rozumianym jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 15. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Sklep. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 16. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 11, uważa się, że uznał reklamację.
 17. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu odpowiedzialności Sklepu tj, przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.

X. Sposób i termin wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 12 i 13, w terminie 14 dni.
  Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (Produktu/ów) przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części,
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sklep druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ograniczenia to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: biuro@hialupharm.pl
  W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: TNS Krzysztof Wilk, ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sklep przyjmie ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, w przypadku gdy wybrał on sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Sklepowi Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanego Produktu. Do zachowania 14–dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanego Produktu tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 9. W przypadku, gdy Sklep nie zaproponował odbioru Produktu od Konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Do zwracanego Produktu należy o dołączyć dowód zakupu lub jego kserokopię.
 11. Zwracane Produkty należy odesłać na następujące adres: TNS Krzysztof Wilk, ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sklep w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu lub podczas składania zamówienia.